Sparplatsens förvaltningsmodell

Allokeringsmodell

Sparplatsens unika fondtorg genom Danica Pension består av ett  brett urval av aktieindex- och räntefonder med låga fondavgifter. Fonderna förvaltas av välrenommerade svenska och internationella fondbolag. Med dessa fonder kan Sparplatsen skapa väl diversifierade (riskspridda) fondportföljer.

Modellen för allokering tar sin utgångspunkt i betydelsen av att sprida sparande i olika tillgångsslag och marknader. Empriska studier visar att denna riskspridning kommer att utgöra den huvudsakliga förklaringen på vad som skapar en placerings förväntad avkastning och risk[1]. Sparplatsen har i utgångsläget en makromodell för fördelningen mellan aktiemarknader med målsättningen att skapa en bred riskspridning för kunderna. Makromodellen är baserad på ett urval av relevanta förvaltares syn på det ekonomiska klimatet.

Sammansättningen av ränte- och aktieindexfonder i kundernas fondportföljer beror på fondernas risk mätt som volatilitet (kursrörelser). Denna översätts till en riskkategori mellan 1 (lågrisk)  till 7 (högrisk) enligt de krav som ställs för beräkning av risk[2] och som ska presenteras i fondernas fondfaktablad.

För att säkerställa kundernas sparkapital inför utbetalning och under pågående utbetalning erbjuder Sparplatsen en tjänst där riskexponeringen reduceras ju närmare kunden kommer till sitt ”måldatum” för sparandet. Från det år kunden fyller 60 år reduceras andelen aktieindexfonder till förmån för räntefonder och därefter fortlöpande under utbetalningstiden.

Vi anser att denna allokeringsmodell skapar en kostnadseffektiv och prisvärd exponering och ger kunderna fördelarna med placering i räntefonder och i ett stort antal aktiemarknader.

Fondportföljer

Sparplatsens kundportföljer är sammansatta av tre olika basportföljer med olika risknivåer.

  1. En lågriskportfölj med främst räntefonder som optimeras med avseende på maximal avkastning utifrån en given nivå på risk. Denna portfölj ska ha en årlig volatilitet med målnivå på 2,5 – 5 %. I denna portfölj kommer ingen enskild fond att utgöra mer är än 50%.
  2. En aktieportfölj med  Sverige- och globala indexfonder som har en målnivå på mellan 5 – 15 % årlig volatilitet. I denna portfölj kommer ingen enskild indexfond att utgöra mer är än 50%.
  3. En högrisk aktieportfölj vars risk har en målnivå på över 15 % årlig volatilitet. Denna portfölj optimeras för att maximera avkastningen för den valda risken.  I denna portfölj kommer ingen enskild indexfond att utgöra mer är än 50%.

Dessa basportföljer följs upp vart tredje månad baserat på historisk utveckling i risk och avkastning. Vi säkerställer att portföljernas risknivå ligger inom det intervall för volatilitet som krävs för att vi ska kunna skapa rätt portföljallokering för kunderna. Aktiemarknadernas utveckling över tiden förändrar även allokeringen mellan marknader. Vi säkerställer att den aktuella fördelningen motsvarar Sparplatsens makroallokering och att ingen enskild aktieindexfond utgör mer än 50% av portföljen.

Individens val av fondportfölj

Vi fastställer kundens fondportfölj genom att individen besvarar ett antal  frågor för att avgöra  sin riskprofil. Riskprofilen översätts till en riskkategori, från 1 till 7. Varje riskkategori motsvarar en sammansättning av de tre ovan beskrivna basportföljer. Vi matchar genom denna modell individens riskprofil med ett personligt fondurval med aktuella vikter.

Rebalansering

Årsvis sammanställer vi ett antal makroekonomiska prognoser för att få ett sammanvägt snitt av en fördelning mellan förhållandet mellan svenska och globala aktieindexfonder. Dessa utgör sedan stommen i vår fondallokeringsmodell för aktieindexexponeringen.

För våra fondportföljer gör vi en ny optimering vart tredje månad. Detta för att alltid kunna erbjuda en viktning som tar med de senaste händelserna och för att ingen enskild fond ska kunna divergera åt något håll. Kundens sparade kommer då att viktas om till den nya fördelningen i enlighet med kundens riskprofil.

Vid löpande sparande kommer sparpremierna att placeras i enlighet med den aktuella fördelningen av fonder som gäller för kundens riskprofil.

Kundens individuella placeringsportfölj gäller fram till dessa att personen fyller 60 år. Därefter reduceras risken genom att portföljens aktieandel minskas till förmån för räntefonder enligt en fastslagen modell.

Fondavgifter

Sparplatsen tar inte emot några provisioner från fondbolagen. Vår målsättning är att erbjuda kunderna låga kostnader för fondförvaltningen. Rabatter som förhandlas fram på fondernas avgifter återläggs oavkortat till kunderna vilket är närmare 50%. Det innebär att kunderna behåller mer av sitt sparande hos Sparplatsen.

[1] “A Random Walk Down Wall Street”, av Burton Gordon Malkiel.
[2] “CESR:s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the KIID, CESR/10-673”. ESMA ska anta dessa som bindande tekniska standarder, level 3 guidelines, för hur samlingsindikatorn ska beräknas.

Start typing and press Enter to search