Sparplatsens oberoende roll i dramat runt finansiell rådgivning

För att förklara Sparplatsens oberoende roll i dramat runt finansiell rådgivning behöver vi göra en liten historisk tillbakablick. Och den börjar med införandet av fondförsäkringen i Sverige i början av 90-talet, vilket öppnade upp fondutbudet för externa tredjepartsfonder. Det utökade investeringsmöjligheterna geografiskt i nya sektorer och gav upphov till nya förvaltningsstilar.

Försäkringsbolagen byggde under denna period upp egna team som arbetade med fondurval och dessa team tog dessutom fram så kallade guidade fondutbud. Över tid kom det att bli små skillnader mellan de konkurrerande bolagen och försäkring blev därmed mer av en bulkvara.

Rådgivaren som säljare

Det ledde i sin tur till att den traditionella försäkringsrådgivaren tvingades att utvidga sitt erbjudande, och även började att agera som investeringsrådgivare.

Rådgivaren fyllde en central roll i samtalet med oss som kunder. Men, då intjäningen för rådgivaren kom av nyförsäljning och lönsamhet, var karaktären av rådgivningen mer av ren produktförsäljning än av oberoende kvalificerad rådgivning.

Märklig incitamentsstruktur, dåligt underbyggd rådgivning och oproportionerligt stor exponering i finansiell risk, i kombination med att vi som kunder inte hade relevant kunskap, orsakade många tvister för försäkringsbolag och banker.

Rådgivningslagen

Detta uppmärksammades av lagstiftaren och kraven på den finansiella rådgivningen skärptes betydligt för att säkerställa konsumenternas intresse och skydd.

Exempelvis trädde Rådgivningslagen i kraft 2004 och gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument. Lagen ställer bland annat krav på att rådgivaren har lämplig kompetens, och att råden är anpassade utifrån de särskilda behov och förutsättningar vi som kunder har.

En mer individualiserad och relevant rådgivning var alltså tanken att det skulle leda till. Tyvärr blev det inte resultatet.

Standardlösningarnas inträde

För rådgivarna innebar nämligen de ändrade förutsättningarna ökad administration, vilket i många fall var att likställa med minskad intjäning. För att bevara de stora marginalerna effektiviserades rådgivningsprocessen.

Standardiserade och kollektiva behovslotsar skapades för att slussa in kunden i så kallade generationsfonder. Denna ”en-storlek-passar-alla” gick dock stick i stäv med rådgivningslagens ambitioner.

Branschens motargument var att dessa lösningar gav inbyggd rådgivning i form av fond- och förvaltarurval, allokeringstjänster och löpande uppföljning.

Klart var att branschens aktörer reducerade rådgivningsrisken, skapade stordriftsfördelar och hjälpte bolagen att aggregera stora tillgångar under förvaltning. Samtidigt som det dessutom ökade kontrollen över distributionskanalerna.

Maximerad volymtillväxt

Parallellt med detta upplever banker, försäkringsbolag och fristående rådgivare en expansiv period (2003-2007) under en globalt uppåtgående marknad.

Med kraftig volymtillväxt i sparandet under förvaltning och med ökad intjäning som följd, fanns det inga incitament för branschens aktörer att utveckla nya affärsmodeller. Den hårda konkurrensen gör att all fokus istället läggs på att maximera den befintliga affären kring nysparande.

Och så bedrivs till stor del affären än idag.

Sparplatsens oberoende roll i dramat runt finansiell rådgivning

I och med att de företag som traditionellt erbjuder finansiella produkter har ett betydande informationsövertag, är det helt klart så att vi som konsumenter befinner oss i en utsatt ställning.

På en marknad som är så svår för oss konsumenter som sparandemarknaden, finns ett behov av en oberoende mellanhand som tar individens parti och minimerar underläget. Ungefär som apoteken gör på läkemedelsmarknaden.

Här skulle en verkligt oberoende rådgivning fylla en viktig funktion genom att granska och utvärdera fonder med avseende på pris och kvalitet och ge rekommendationer om hur individen bör välja.

Det är just detta Sparplatsen tänker hjälpa till med när vi säger att vi kommer att erbjuda en oberoende och personlig finansiell rådgivare som ser till ditt bästa.

Vill du veta mer?

Följ med i vårt nyhetsbrev så uppdaterar vi dig med våra insikter och enkla guider.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search